VšĮ „Prienai“

Teisinio statuso įregistravimas ir juridinio asmens išregistravimas

Reorganizuojamo ar dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo dieną Juridinių asmenų registro tvarkytojui (toliau – Registro tvarkytojas) pateikia:

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Reorganizavimo sąlygas.
 3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokių ataskaitų pateikimą numato įstatymai.
 4. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 5. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu nuo reorganizavimo sąlygų pateikimo Registro tvarkytojui iki sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo įvyksta esminių pasikeitimų, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pasikeitimų atsiradimo raštu pateikia pranešimą apie įvykusius pasikeitimus.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Bankrutuojančio juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, taip pat nuo kreditorių susirinkimo sprendimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka Registro tvarkytojui pateikia:

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-LK1 arba JAR-LK2 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Įsiteisėjusios teismo nutarties nuorašą (jei Registro tvarkytojas įsiteisėjusios teismo nutarties nėra gavęs iš teismo) ar kreditorių susirinkimo sprendimą.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Dokumentus ir duomenis teikia bankrutuojančio juridinio asmens nemokumo administratorius.

Jeigu nemokumo administratorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo teismo nutarties likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto (teismo sprendimo bankrutavusią įmonę likviduoti) ar teismo nutarties vykdyti bankroto procesą supaprastinta tvarka įsiteisėjimo ar nuo kreditorių susirinkimo sprendimo likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, priėmimo Registro tvarkytojui pateikia:

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Įsiteisėjusios teismo nutarties nuorašą, jei Registro tvarkytojas įsiteisėjusios teismo nutarties nėra gavęs iš teismo, ar kreditorių susirinkimo sprendimą.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Dokumentus ir duomenis teikia juridinio asmens nemokumo administratorius. Jeigu nemokumo administratorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Pertvarkomo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją sprendimo dėl juridinio asmens pertvarkymo viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Sprendimą dėl juridinio asmens pertvarkymo.
 3. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 4. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Pertvarkant kitos teisinės formos juridinį asmenį į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę, turto, kuris perduodamas už bendrovės akcijas, vertinimo ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki sprendimo dėl pertvarkymo priėmimo turi būti pateikta Registro tvarkytojui.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Restruktūrizuojamo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo nutarties iškelti juridinio asmens restruktūrizavimo bylą  įsiteisėjimo Registro tvarkytojui pateikia:

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-LK1, JAR-LK2 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Įsiteisėjusios teismo nutarties ar sprendimo, jei Registro tvarkytojas įsiteisėjusios teismo nutarties ar sprendimo nėra gavęs iš teismo, nuorašą.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Likviduojamo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Likvidatorius ne vėliau kaip pirmąją sprendimo likviduoti juridinį asmenį viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-LK1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Sprendimą likviduoti juridinį asmenį.
 3. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 4. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu likvidatorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Juridinio asmens, dalyvaujančio atskyrime teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją atskyrimo sąlygų viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:

 1. Prašymą registruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Atskyrimo sąlygas.
 3. Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaitą.
 4. Valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokios ataskaitos pateikimą numato įstatymai.
 5. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 6. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu nuo atskyrimo sąlygų pateikimo Registro tvarkytojui iki sprendimo dėl atskyrimo priėmimo įvyksta esminių pasikeitimų, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pasikeitimų atsiradimo raštu pateikia pranešimą apie įvykusius pasikeitimus.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Likviduoto juridinio asmens išregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas, atlikus juridinio asmens likvidavimo procedūras Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. likvidavimo aktą;
 3. dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra.
 4. savivaldybių administracijų, administruojančių valstybinės žemės nuomos mokestį, išduotą pažymą, patvirtinančią juridinio asmens atsiskaitymą su savivaldybių, kurių teritorijoje buvo nuomojama valstybinė žemė, biudžetais dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio. Juridinis asmuo išregistruojamas, gavus nurodytus dokumentus bei Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą (Forma JAR-PBA) Registro tvarkytojui apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais.

Už išregistravimą sumokamas atlyginimas.

Reorganizuoto juridinio asmens išregistravimas

Po reorganizavimo pasibaigiančio juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:

 • prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia).

Už išregistravimą sumokamas atlyginimas.

Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens išregistravimas

Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl juridinio asmens pabaigos, taip pat kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo (kreditorių sprendimo priėmimo) Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašą ar kreditorių susirinkimo sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos;
 3. dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra.

Dokumentus ir duomenis teikia juridinio asmens nemokumo administratorius. Jeigu nemokumo administratorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Už išregistravimą sumokamas atlyginimas.

Filialo ar atstovybės išregistravimas

Nutraukus filialo ar atstovybės veiklą, juridinio asmens (steigėjo) filialo ar atstovybės dokumento ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;
 3. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.

Už išregistravimą sumokamas atlyginimas.

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės išregistravimas

Nutraukus filialo ar atstovybės veiklą, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;
 3. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose;
 4. dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra. archyvo išduotą pažymą apie dokumentų atidavimą saugoti.

Filialas ar atstovybė išregistruojami, gavus nurodytus dokumentus bei Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą (formą JAR-PBA atsisiųskite čia) Registro tvarkytojui apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais.

Už išregistravimą sumokamas atlyginimas.