VšĮ „Prienai“

Registravimo procedūros

Dokumentai, pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui (toliau – Registro tvarkytojui) įregistruojant:

Franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo ar pakeitimo faktą

Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai registruojant franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymą ar pakeitimą:

 1. Prašymas įregistruoti franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo ar pakeitimo faktą JAR-1 ir forma JAR-FR (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Franšizės ar subfranšizės sutarties nuorašas arba franšizės ar subfranšizės sutarties pakeitimo nuorašas.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Už franšizės ar subfranšizės sutarties įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Įregistruojant prokūrą

Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai registruojant prokūrą.

Juridinio asmens valdymo organui, juridinio asmens savininkui ar jo įgaliotam asmeniui juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka išdavus prokūrą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą įregistruoti prokūrą JAR-1 ir formą JAR-PRO (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Prokūrą.

Jeigu prokūristas yra užsienio fizinis asmuo turi būti teikiama jo asmens dokumento kopija. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama. Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta pateikiami transliteruotiį lotynų kalbos rašmenis. Jeigu užsienio fizinio asmens dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, turi būti teikiamas asmens dokumento vertimas, kuriame asmens vardas ir pavardė pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis.

Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Išregistruojant prokūrą

Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai išregistruojant prokūrą.

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prokūros atšaukimo, atsisakymo, ribotos prokūros, kurios pasibaigimas sietinas su laiku ar tam tikrų aplinkybių buvimu, pasibaigimo arba prokuristo mirties Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą išregistruoti prokūrą.
 2. Dokumento, patvirtinančio, kad atstovaujamasis prokūrą atšaukė, prokuristas jos atsisakė, originalą ar nuorašą.

Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Už išregistravimą sumokamas atlyginimas.

Pasikeitusį UAB vadovą

Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai pasikeitus uždarosios akcinės bendrovės vadovui (kai valdyba ir/ar stebėtojų taryba nesudaroma)

Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

1. Prašymas įregistruoti pakeistus duomenis JAR-1 ir forma JAR-VO-V (formas galite atsisiųsti čia).

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas ar vienintelio akcininko sprendimas dėl vadovo atšaukimo ir išrinkimo. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedama:

 • visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas;
 • įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti;
 • iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai;
 • dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis;
 • dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
 • pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Jeigu bendrovės vadovas yra užsienio fizinis asmuo turi būti teikiama jo asmens dokumento kopija. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama. Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Jeigu užsienio fizinio asmens dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, turi būti teikiamas asmens dokumento vertimas, kuriame asmens vardas ir pavardė pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis.

Už pakeistų duomenų įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jei dokumentus pateikia ne uždarosios akcinės bendrovės vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Pasikeitus bendrovės vieninteliam akcininkui

Registro tvarkytojui teikiami dokumentai registruojant duomenis apie bendrovės vienintelį akcininką.

Kai visas akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo, bendrovės vadovas apie tai turi pranešti Registro tvarkytojui.

Registro tvarkytojui teikiama:

 1. Prašymas įregistruoti pakeistus duomenis JAR-1 ir forma JAR-AJ (jei akcininkas juridinis asmuo) arba JAR-AF (jei akcininkas fizinis asmuo) (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Teikiant duomenis apie užsienio fizinį asmenį turi būti teikiama jo asmens dokumento kopija, o teikiant duomenis apie užsienio juridinį asmenį teikiamas registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama.

Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir užsienio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas ir registras pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Jeigu užsienio fizinio asmens dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, turi būti teikiamas asmens dokumento vertimas, kuriame asmens vardas ir pavardė pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis.

Už pakeistų duomenų įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jei dokumentus teikia ne bendrovės vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Kai bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims:

 • akcinė bendrovė Registro tvarkytojui teikia laisvos formos rašytinį pranešimą apie tai, kad akcinės bendrovės visų akcijų savininkas perleido dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims;
 • uždaroji akcinė bendrovė teikia duomenis apie akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys apie akcininkus JADIS teikiami elektroniniu būdu, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Teikiant duomenis apie akcininkus JADIS, programa automatiškai sugeneruoja pranešimą apie akcininkų skaičiaus pasikeitimą, kurio pagrindu vienintelio akcininko duomenys išregistruojami iš Juridinių asmenų registro.

Pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui

Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai pasikeitus buveinės adresui.

Pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui (išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas), kai buveinės adresas nėra nurodytas juridinio asmens steigimo dokumente, Registro tvarkytojui teikiama:

 1. Prašymas įregistruoti pakeitimus JAR-1 (formą galite atsisiųsti čia).
 2. Juridinio asmens organo sprendimas dėl buveinės pakeitimo.
 3. Jeigu juridinis asmuo nėra patalpų, suteikiamų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti, savininkas arba patalpos juridiniam asmeniui priklauso bendrosios nuosavybės teise, teikiamas rašytinis savininko arba bendraturčio sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti.
 4. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Pakeisto juridinio asmens steigimo dokumento įregistravimas

Registro tvarkytojui teikiamų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad pakeistus steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus registruoti ar įrašyti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytos aplinkybės, Juridinių asmenų registro nuostatų nustatytais atvejais tikrina notaras, Teisingumo ministerija ar Registro tvarkytojas.

Pasikeitus juridinio asmens, išskyrus tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją, jos filialą ar atstovybę, steigimo dokumentams, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui teikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas įregistruoti pakeistus duomenis JAR-1 (formą galite atsisiųsti čia).
 2. Juridinio asmens organo arba juridinio asmens dalyvių, jeigu juridinio asmens organai nesudaromi, arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas pakeisti juridinio asmens steigimo dokumentus, jeigu duomenų tikrumas neturi būti patvirtintas notaro ar Teisingumo ministerijos.
 3. Visas pakeistas steigimo dokumento tekstas.
 4. Valstybinės priežiūros institucijos leidimas, jeigu įstatymuose nurodyta išduoti tokį leidimą.
 5. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Už pakeisto steigimo dokumento įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jei dokumentus pateikia ne juridinio asmens vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.